0
Jautājums
0.00 €
0
Grozs
0.00 €
Ielāde...
Ielāde...
Piedāvājumu pieprasījums un pasūtījums ir tikuši aktualizēti!
Piedāvājumu pieprasījums un pasūtījums ir tikuši aktualizēti! Piedāvājumu pieprasījums un pasūtījums ir tikuši aktualizēti!
Prece nav noliktavā.
Atvainojiet, bet prece nav noliktavā.

Noteikumi

Senetic - Arhīva nolikums
 • Senetic - Noteikumi bija spēkā līdz 2022. gada 18. oktobrim.
 • Senetic - Noteikumi ir spēkā no 2022. gada 19. oktobra.

Preču tālpārdošanas un pakalpojumu sniegšanas nolikums, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

 

1. §

Ievads

Nolikums nosaka interneta veikala www.senetic.lv izmantošanas noteikumus un nosacījumus. Veikals pieder A/S SENETIC, adrese Tadeusza Kościuszki iela 227, Katovice (40 - 600), ierakstīta Katovices pilsētas Austrumkatovices rajona tiesas Valsts tiesas reģistra Komercreģistra VIII nodaļā, Valsts tiesas reģistrācijas numurs (KRS numurs) 0000510458, numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā (REGON numurs): 241148635, nodokļu maksātāja numurs (NIP numurs): 6342709934, pamatkapitāls 3.093.724,00 Polijas zloti (pilnībā apmaksāts). Nolikums nosaka Pasūtījumu iesniegšanas un līgumu noslēgšanas kārtību, izmantojot attālās saziņas līdzekļus, kā arī visu interneta veikala sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus.

Kontakts ar Pārdevēju visos ar tirdzniecību un Veikala starpniecību saistītajos jautājumos pa tālruni +48 32 420 92 00 un e-pasta adresi: [email protected].

 

2. §

Terminu skaidrojumi

Nolikumā izmantoto terminu nozīme:

1) Pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs  (tirgotājs) - A/S Senetic

2) Klients - Patērētājs vai uzņēmējs, kas ir iesniedzis vai arī plāno iesniegt Pasūtījumu, vai arī izmanto

citus ar Interneta Veikala saistītus pakalpojumus (turpmāk tekstā "Pircējs");

3) Patērētājs - fiziska persona, kas pilda ar uzņēmējdarbību vai profesionālo jomu tiešā veidā nesaistītas, tiesiskas darbības;

4) Uzņēmējs - fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība ar likuma atzītu tiesībspēju, kas uzņemas ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību tiešā veidā saistītas darbības;

5) Klienta Konts (Konts) - Veikala iekšlapā Klientam ir iespēja, piem., pārvaldīt savus personas datus, saņemt ziņojumus par Pasūtījumu statusa izmaiņām, kontrolēt un pārvaldīt iesniegto Pasūtījumu stāvokli;

6) Nolikums - šis pārdošanas Nolikums, izmantojot attālās saziņas līdzekļus un pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā. Attiecībā uz elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, Nolikums ir nolikums tādā izpratnē, par kuru iet runa Regulas (2002. gada 18. jūlijs) par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 8. pantā;

7) Reģistrācija - vienreizēja, brīvprātīga, bezmaksas darbība, kas balstīta uz Klienta Pircēja Konta atvēršanu, izmantojot Pakalpojumu sniedzēja piedāvāto administrācijas paneli Veikala mājas lapā;

8) Interneta veikals www.senetic.lv (turpmāk tekstā „Veikals" vai „Interneta Veikals") - interneta pakalpojumu serviss, adrese http://www.senetic.lv, ar kura starpniecību Pakalpojumu sniedzējs sniedz Nolikumā norādītos pakalpojumus, bet Klients iesniedz Pasūtījumus;

9) Tīmekļa vietne - A/S Senetic vai Klients;

10) Prece - pārvietojama, materiāla vērtība, uz kuru attiecas Pārdošanas līguma noteikumi vai tiesības, kas ir Pārdošanas līguma priekšmets (piem., licence);

11) Pārdošanas līgums - līgums, uz kura tiesiskā pamata A/S Senetic nodod vai apņemas nodot Klientam preču īpašumtiesības, bet Klients samaksā vai apņemas samaksāt to vērtību vai arī līgums, uz kura tiesiskā pamata A/S Senetic nodod vai apņemas nodot Klientam noteiktas programmatūras izmantošanas tiesības (licences pārdošana), bet Klients samaksā vai apņemas samaksāt tās cenu;

12) Tālpārdošanas līgums - līgums, kas noslēgts starp A/S Senetic un Klientu strukturētas pārdošanas sistēmas vai tālpārdošanas pakalpojumu sniegšanas ietvaros bez vienlaicīgas un fiziskas Pušu klātbūtnes, līdz līguma noslēgšanas brīdim izmantojot vienu vai vairākus attālās saziņas līdzekļus;

13) Pakalpojums (Pakalpojumi) - Licences Pasūtījums, Pasūtījumi vai Piedāvājuma iesniegums, kā arī citi Veikala ietvaros sniegtie pakalpojumi;

14) Pasūtījums - Klienta gribas izteikums, kas kalpo par pamatu pārdošanas Līguma noslēgšanas piedāvājumam ar A/S Senetic S.A., kas tieši vērsts uz Tālpārdošanas līguma noslēgšanu, izmantojot Interneta Veikala pakalpojumus un nosakot Preču veidu un skaitu, kas ir pārdošanas Līguma priekšmets;

15) Licences pasūtījums - Klienta gribas izteikums, kas kalpo par pamatu Klienta piedāvājumam noslēgt līgumu ar A/S Senetic par programmatūras licences izsniegšanu, kas tieši vērsts uz Tālpārdošanas līguma noslēgšanu (licences pārdošanu), izmantojot Interneta Veikala pakalpojumus un nosakot programmatūras veidu un skaitu, kuras izmantošanai licence tiek pārdota;

16) Piedāvājuma iesniegums - izmantojot Veikalā pieejamo veidlapu, Klienta iesniegtais piedāvājuma iesniegums, norādot Preci vai Programmatūru, kas ir šī piedāvājuma priekšmets, kā arī Klienta dati, kas nepieciešami veidlapā norādītajai kontaktinformācijai.

 

3. §

Klienta (Veikala lietotāja) pienākumi

Klienta pienākums ir izmantot Pakalpojumu sniedzēja piedāvātos Pakalpojumus saskaņā ar saistošajiem likuma noteikumiem, Nolikuma nosacījumiem, neizpaužot tā konfidenciālo saturu, atbilstoši vispārēji piemērojamiem likuma aktiem.

Pārdevējs ir pienākums piegādāt preces bez defektiem.

 

4. §

Veikala izmantošanas noteikumi

1) Ar Interneta Veikala starpniecību, Pakalpojumu sniedzējs piedāvā sekojošs Pakalpojumus:

2) veikala Piedāvājuma prezentēšana,

3) Pasūtījumu iesniegšana,

4) Licences pasūtījumu iesniegšana,

5) Piedāvājuma Iesnieguma iesniegšana,

6) Klienta Konta atvēršana un administrēšana Interneta Veikalā;

2. Lai piekļūtu 1. §. 1.-4. punktā minētajiem pakalpojumiem nav nepieciešama Reģistrācija.

3. Lai izmantotu Veikalu, Klientam ir nepieciešama ierīce ar piekļuvi internetam, kā arī interneta pārlūkprogramma (tiek rekomendēta Mozilla Firefox minimālā versija 24.0, Opera, sākot ar versiju 10, Google Chrome versija 28.0 vai jaunāka vai arī MS Internet Explorer minimālā versija 8.0 vai jaunāka versija), kas atbalstu cookies failus un Java Script. Pieļaujams izmantot citas interneta pārlūkprogrammas versijas, ja vien tās nodrošina pilnīgu atbilstību iepriekšminētajām versijām.

4. Lai nodrošinātu drošu Interneta veikala izmantošanu, Klienta izmantotajai ierīcei jābūt aprīkotai ar:

1) antivīrusu programmu un jaunāko vīrusu noteikšanas un aktualizācijas versiju, 

2) ugunsmūra drošības sistēmu (firewall),

3) ieinstalētām un ar drošību saistītām operētājsistēmām, un interneta pārlūkprogrammas aktualizācijām,

4) interneta pārlūkprogrammā aktivizētu cookies un Java Script failu pieņemšanas funkciju,

5) programmatūru, kas nodrošina failu nolasīšanu PDF formātā.

6. Pakalpojumu sniedzējs izmanto Cookies sīkdatnes ar Veikala lietošanu saistītās informācijas uzkrāšanai. Tā mērķis: 

1) Klienta sesijas saglabāšana (pēc ieiešanas sistēmā), pateicoties kam Klientam nav nepieciešams katrā Servisa iekšlapā atkārtoti ievadīt Paroli,

2) Veikala servisa pielāgošana Klienta vajadzībām,

3) Veikala iekšlapu apmeklējuma statistikas izveide,

4) veicinošā tirgvedība.

 

5. §

Pasūtījumu iesniegšana un Pārdošanas Līgumu noslēgšana

1. Klientam ir iespēja iesniegt Pasūtījumus ar Interneta Veikala starpniecību 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, neatkarīgi no tā, vai ir tikusi veikta Reģistrācija vai nē. Klientam ir iespēja veikt pasūtījumu arī telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru +48 32 420 92 00 (darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai) vai elektroniski: [email protected].

2. Microsoft licences pasūtījumu jāiesniedz, izmantojot Veikla konfiguratoru, kas pieejams www.senetic.lv/microsoft/.

3. Lai noslēgtu preču tālpārdošanas Līgumu, Klientam ir jāapmeklē Interneta Veikala mājas lapa, jāizvēlas prece un jāveic Pasūtījums, izdarot tehniskās darbības, kas balstītas uz pieejamo informāciju un ziņojumiem.

4. Veiksmīga Pasūtījuma iesniegšanas nosacījums ir iepazīšanās ar Nolikuma nosacījumiem un to ievērošana.

5. Pasūtījuma iesniegšana veido piedāvājumu noslēgt Preču pārdošanas Līgumu Civilkodeksa izpratnē, kādu Pakalpojuma sniedzējam ir iesniedzis Klients.

6. Pēc Klienta Pasūtījuma iesniegšanas, Licences pasūtījuma vai Piedāvājuma iesnieguma, Pārdevējs elektroniski apstiprinās Pakalpojuma Pasūtījuma saņemšanu, norādot visus būtiskākos Klienta iesniegtā pasūtījuma elementus.

7. Pēc Klienta piedāvājuma izskatīšanas, Pārdevējs nosūtīs Klientam ziņojumu par Pasūtījuma pieņemšanu realizācijai.

8. Līdz ko Klients ir saņēmis apstiprinājumu, par kuru iet runa 7. punktā augstāk, tiek noslēgts pārdošanas Līgums.

9. Ja pēc Klienta iesniegtā Pasūtījuma izrādīsies, kas Pasūtījuma realizācija pilnībā vai daļēji nav iespējama, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties elektroniski vai telefoniski par to informēs Klientu. Šajā gadījumā Klientam ir tiesības pilnībā anulēt Pasūtījumu vai arī to Pasūtījuma daļu, kuras realizācija nav iespējama noteiktajā termiņā.

 

6. §

Cenas, maksājumi un Preces piegāde

1. Norādītajās Preču cenās nav iekļautas piegādes izmaksas. Piegādes izmaksas konkrētā apmērā tiek norādītas Pasūtījuma vai licences Pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Pasūtījuma veidlapas aizpildīšanas laikā Pircējs izvēlas sūtījuma un maksājuma veidu, kā arī apstiprina norādīto izvēli.

2. Klienta kā Patērētāja saistošā cena vienmēr ir cena, kas norādīta Pasūtījuma vai licences pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3. Gadījumā, ja pasūtījumam ir ilgs izpildes laika (vairāk nekā 14 dienas) un preces tiek saražotas tikai pēc pasūtījuma veikšanas, Pārdevējs ir tiesīgs mainīt produktu cenu, ja Preču ražotājs veic izmaiņas cenā. Pārdevējam ir jāinformē Klients par cenas izmaiņām. Cenas izmaiņu gadījumā Klients var nekavējoties atkāpties no līguma. Atkāpšanās gadījumā līgums tiks uzskatīts par nenoslēgtu un Klients tiks atbrīvots no visām saistībām.

4. 3. punkts neattiecas uz Patērētāju vai Individuālo komersantu veiktajiem Pasūtījumiem.

5. Pieejamie sūtījuma un maksājuma veidi tiek norādīti, Klientam iesniedzot pasūtījumu.

6. Gadījumā, ja maksājums tiek veikts ar kredītkartēm vai debeta kartēm, kā starpniekus izmantojot partnerus, kas pieļauj šādu maksājuma veidu, Pārdevējs neapkopo nekāda veida datus, kas attiecas uz šīm maksājuma kartēm.

7. Veikala informācijai par pieejamību un sūtījuma laiku ir orientējošs raksturs, kura mērķis ir norādīt visīsāko piegādes realizācijas laiku, t.i. visīsāko laiku, kas Pārdevējam nepieciešams, lai Preci nodotu sūtīšanai. Pārdevējs vienmēr cenšas realizēt sūtījumu pēc iespējas ātrāk (pēc Pārdošanas Līguma noslēgšanas un Pārdevēja maksājuma rēķina apstiprināšanas ar norādītu Preces cenu un piegādes izmaksām, ja vien nav tikusi izvēlēta maksājuma forma ar pēcmaksu).

8. Saņemot sūtījumu ar pasūtīto Preci, rekomendējam Klientam rūpīgi pārbaudīt sūtījumu. Gadījumā, ja tiek atklāts:

1) mehāniski sūtījuma bojājumi,

2) nepilnīgs sūtījums,

3) sūtījuma satura neatbilstība Pasūtījuma priekšmetam,

Klients ir tiesīgs atteikt sūtījuma pieņemšanu. Tādā gadījumā rekomendējam veikt rakstiskas piezīmes piegādātāja klātbūtnē un nekavējoties informēt pakalpojumu sniedzēju par radušos situāciju.

9. Klientam, kas nav Patērētājs, sūtījuma saņemšanas brīdī ir pienākums pārbaudīt sūtījuma saturu. Gadījumā, ja tiek konstatēti sūtījuma bojājumi, par to ir jāziņo Preces piegādātājam un nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju. Sūdzības par Preces mehāniskajiem bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, tiks izskatītas tikai un vienīgi pēc bojājumu protokola sastādīšanas, kuru parakstījis saņēmējs, kurš nav Patērētājs un sūtījuma piegādātājs.

10. Ja Klients, kurš nav Patērētājs, neparakstās par Preces saņemšanu ar pēcmaksu un sūtījums tiek atgriezts atpakaļ adresantam (pakalpojuma sniedzējam), šāds Klients sedz Preces atpakaļ nosūtīšanas izmaksas.  

11. Ja puses nav vienojušās citādi par piegādes laiku, tirgotājs piegādā preces, nododot tās patērētāja fiziskā valdījumā vai kontrolē bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc līguma noslēgšanas.

12. Līgumos, saskaņā ar kuriem tirgotājs nosūta preces patērētājam, zaudējumu risks vai risks, ka preces varētu tikt sabojātas, pāriet uz patērētāju, kad viņš vai trešā persona, ko šim nolūkam izraudzījies patērētājs un kas nav pārvadātājs, ir ieguvis preces fiziskā valdījumā. Tomēr risks pāriet uz patērētāju, tiklīdz prece tiek nodota pārvadātājam, ja patērētājs ir uzdevis pārvadātājam piegādāt preci un minēto izvēli nav piedāvājis tirgotājs, neskarot patērētāja tiesības attiecībā uz pārvadātāju.

 

7. §

Sūdzības un preces atgriešana attiecībā uz Klientiem, kas nav Patērētāji

(attiecas uz Uzņēmējiem)

Šis Nolikuma paragrāfs attiecas tikai uz tiem Klientiem, kas nav Patērētāji.Visas Veikalā piedāvātās Preces, ja vien Preces aprakstā nav skaidri norādīts, ka tā ir lietota vai atjaunota (refurbished), ir jaunas, bez fiziskiem un juridiskiem defektiem.

 1. Uz visām jaunajām un fabrikā atjaunotajām Precēm attiecas Preces ražotāja standarta garantija.
 2. Uz lietotajām Precēm attiecas Pārdevēja izsniegta 30-dienu garantija.
 3. No Preces apraksta izriet, vai Prece ir atjaunota (refurbished) vai lietota.
 4. Pārdevējs piedāvā saites uz Preču Ražotāja mājas lapu, kur ir izklāstīti Preces garantijas noteikumi. No garantijas satura izriet, kas ir atbildīgs par izsniegto Preces kvalitātes garantu, kā arī precīzi norādīti visi garantijas noteikumi.
 5. Par garantijas izsniegšanu atbildīgā persona (parasti Preces Ražotājs) nes atbildību Pircēja priekšā par bojātu preci, kas samazina tās vērtību vai lietderību, ņemot vērā pārdošanas Līgumā norādīto vai no Preces pielietojuma apstākļiem izrietošo mērķi.
 6. Bojājuma paziņojuma iesniegšanas termiņu saglabāšanai, kas noteikti izsniegtajā kvalitātes garantā, ziņojumus iespējams nosūtīt pirms šo termiņu beigām ar e-pasta vai ierakstītas vēstules starpniecību.
 7. Ja Preces bojājumi tiek atklāti garantijas perioda laikā, un uz tiem attiecas garantijas noteikumi, Klientam ir tiesības pieprasīt Preces fizisko bojājumu novēršanu vai jaunas Preces piegādi, saskaņā ar garantijas noteikumiem.
 8. Ja vien garantijas talonā nav norādīts citādāk, garantijas termiņš sastāda vienu gadu, sākot no dienas, kad Prece tikusi izsniegta Pircējam.
 9. Attiecībā uz pārdošanas Līgumiem, kas noslēgti ar Klientiem, kas vienlaicīgi nav Patērētāji, saskaņā ar Civilkodeksa 1. §. 558. punktu, uz Pakalpojumu sniedzēju neattiecas atbildība par materiāla defektiem.

12.   Ja sūdzības izskatīšanas laikā atklāsies, ka bojājums ir radies Klienta vainas dēļ, Pārdevējs ir tiesīgs aplikt Klientu ar visa veida izmaksām, kas radušās sūdzības izskatīšanas rezultātā.

 

8. §

Patērētāja tiesības atteikties no Līguma (Preces atgriešana)

1. Patērētājam ir tiesības atteikties no Preču tālpārdošanas Līguma, nenorādot atteikšanās iemeslu, bet iesniedzot pienācīgu, rakstisku paziņojumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces izsniegšanas Patērētājam. Termiņa ievērošanai ziņojums jānosūta uz Pārdevēja adresi pirms tā beigām.

2. Atteikšanās gadījumā no Preču tālpārdošanas Līguma, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu, bet Patērētājs tiek atbrīvots no visām saistībām. Tas, ko Puses ir sniegušas, tiek atdots atpakaļ nemainīgā stāvoklī, ja vien izmaiņas nebija nepieciešamas parastas pārvaldības ietvaros. Abpusēji sniegto pakalpojumu atgriešana notiek nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā.

3. Preci jānosūta atpakaļ uz Pārdevēja adresi.

 

Tirgotāja pienākumi gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības

4. Tirgotājs atmaksā visus maksājumus, ko viņš ir saņēmis no patērētāja, tostarp attiecīgā gadījumā piegādes izdevumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš saskaņā ar 1. pantu tika informēts par patērētāja lēmumu atteikties no līguma.

5. Tirgotājs pirmajā daļā minēto atmaksāšanu veic, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu patērētājs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis to darīt citādi un ar noteikumu, ka patērētājam šādas atmaksāšanas rezultātā nav jāmaksā nekāda maksa.

6. Neatkarīgi no 4. punkta, ja patērētājs ir skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas nav tirgotāja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, tirgotājam nav jāatmaksā papildu izmaksas.

7. Ja vien tirgotājs nav piedāvājis pats paņemt preces, attiecībā uz pārdošanas līgumiem viņš var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ vai kad patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

 

Patērētāja pienākumi gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības

8. Ja vien tirgotājs nav piedāvājis pats paņemt preces, patērētājs nosūta preces atpakaļ vai nodod tās tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs pilnvarojis saņemt preces, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad patērētājs saskaņā ar 1. pantu ir paziņojis tirgotājam par savu lēmumu atteikties no līguma. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs nosūta preces atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

9. Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par preču atdošanu atpakaļ.

10. Patērētājs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

 

Izņēmumi attiecībā uz atteikuma tiesībām

11. Tiesības atteikties no līguma nepienākas situācijās:

1) pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz tirgotājs būs līgumu izpildījis pilnībā;

2) tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;

3) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc patērētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;

4) tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

5) tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;

6) tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;

7) tādu alkoholisku dzērienu piegādei, par kuru cenu panākta vienošanās pārdošanas līguma noslēgšanas laikā, kura piegādi var veikt tikai pēc 30 dienām un kura patiesā vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

8) līgumiem, kuros patērētājs ir īpaši prasījis tirgotāja ierašanos, lai veiktu steidzamus remontdarbus vai tehnisko apkopi. Ja tirgotājs šāda apmeklējuma laikā sniedz pakalpojumus papildus tiem, kurus patērētājs ir īpaši pieprasījis, vai piegādā preces, kas nav rezerves daļas, kuras ir noteikti nepieciešamas, lai veiktu tehnisko apkopi vai remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

9) tādu aizzīmogotu audio- vai videoierakstu vai tādas aizzīmogotas datorprogrammatūras piegādei, kas pēc piegādes ir atvērta;

10) laikrakstu, periodisko izdevumu un žurnālu piegādei, izņemot abonēšanas līgumus šādu publikāciju piegādei;

11) līgumiem, kuri ir noslēgti publiskā izsolē; 

12) tādu dzīvojamo telpu nodrošināšanai, kas nav paredzētas apdzīvošanai, preču pārvadāšanai, auto īres pakalpojumiem, sabiedriskajai ēdināšanai un pakalpojumiem saistībā ar brīvā laika pasākumiem, ja līgumā paredzēts konkrēts izpildes datums vai termiņš;

13) tāda digitālā satura piegādei, kas netiek sniegts materiālā datu nesējā, ja izpilde ir sākusies ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš tādējādi zaudē atteikuma tiesības.

 

9. §

Preces neatbilstība līgumam (Patērētāju Sūdzības)

1. Pakalpojumu sniedzējs kā Pārdevējs ir atbildīgs Patērētāja priekšā par Preču pārdošanu, kas neatbilst Līguma nosacījumiem, kā tas noteikts Regulā par Patērētāju pārdošanas noteikumiem (2002. gada 27. jūlijs) un Civilkodeksa izmaiņām.

2. Sūdzības par Preces neatbilstību Pārdošanas Līgumam iespējams iesniegt rakstiskā veidā, nosūtot uz Pakalpojumu sniedzēja adresi vai e-pastu.

3. Gadījumā, ja Patērētājs ir konstatējis Preces neatbilstību pārdošanas Līgumam, Patērētājam ir jānosūta Pakalpojumu sniedzējam bojātā prece kopā ar sūdzības aprakstu.

4. Rekomendējam pievienot pirkumu apliecinošu dokumentu, lai atvieglotu sūdzības izskatīšanas procesu.

5. Patērētāja pienākums ir 2 mēnešu laikā, no neatbilstības atklāšanas brīža, informēt Pakalpojumu sniedzēju par Preces neatbilstību pārdošanas Līgumam, ņemot vērā, ka Pakalpojumu sniedzēja atbildība, attiecībā uz Preces neatbilstību pārdošanas Līgumam, ilgst maksimāli 2 gadu no Preces izsniegšanas brīža.

6. Pakalpojumu sniedzēja pienākums ir katru sūdzību izskatīt 14 dienu laikā.

7. Pēc sūdzības izskatīšanas un atzīšanas, Pārdevējs elektroniski, telefoniski vai rakstiski vienojas ar Patērētāju par Preces remonta vai maiņas nosacījumiem.

8. Ja Preces remonts vai maiņa nav iespējama, Pircējam ir tiesības pieprasīt cenas samazināšanu par bojāto Preci vai naudas līdzekļu atmaksu.

 

10. §

Līguma, par pakalpojuma sniegšanu elektroniskā veidā, uzteikšana  

1. Klientam ir tiesības uzteikt līgumu par pakalpojumu sniegšanu nenorādot konkrētus iemeslu, bet nosūtot pienācīgu paziņojumu elektroniskā veidā vai uz Pārdevēja pasta adresi.  

2. Attiecībā uz Klientiem, kas ir Patērētāji, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības uzteikt līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, ja Pakalpojumu ņēmējs rupji vai pastāvīgi pārkāpj Līguma noteikumus, jo īpaši, piegādājot nelegāla satura informāciju pēc neveiksmīga aicinājuma pārtraukt vai dzēst pārkāpumus, nosakot tam atbilstošu termiņu. Nolikuma pārkāpumam ir jābūt objektīvam un beztiesiskam. Šādā gadījumā Līgums par Pakalpojumu sniegšanu beidzas 14 dienu laikā pēc gribas izteikuma, par Līguma izbeigšanu, iesniegšanas Pakalpojumu ņēmējam no Pakalpojumu sniedzēja puses.

3. Attiecībā uz Pakalpojumu ņēmējiem, kas nav Patērētāji, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības uzteikt līgumu par Pakalpojumu sniegšanu ar tūlītēju izpildi, nenorādot pamatojumu un nenosūtot pakalpojumu ņēmējam atbilstošu paziņojumu.

 

11. §

Strīdu izšķiršana

1. Visi strīdi, kas radušies starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu, kas ir Patērētājs, tiek izšķirti kompetentā tiesā, saskaņā ar Civilprocesa kodeksa noteikumiem.

2. Visi strīdi, kas radušies starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu, kas nav Patērētājs, tiek izšķirti kompetentā tiesā, saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja piekritību.

 

12. §

Personas dati

Klientu personas datus apstrādā Pakalpojumu sniedzējs, saskaņā ar Privātuma Politikas noteikumiem, ievērojot nepieciešamās likuma normas, bet jo īpaši Regulu par personas datu aizsardzību (1997. gada 29. augusts).

 

13. §

Beigu nosacījumi

1. Patērētājam ir tiesības pārrunāt Nolikuma nosacījumus. Lai realizētu šo pilnvaru, Patērētājam ir jāsazinās ar Pakalpojumu sniedzēju rakstiski, elektroniski vai telefoniski.

2. Ar šo Nolikumu nenoregulētajiem jautājumiem tiks piemēroti vispārējie tiesību akti.

3. Klientiem ir tiesības piekļūt un izdrukāt Nolikumu jebkurā laikā un bez maksas, izmantojot interneta saiti, kas pieejama Veikala galvenajā mājas lapā.

4. Informācija par veikalā norādītajām Precēm, jo īpaši to apraksti, tehniskie un ekspluatācijas parametri, kā arī cenas ir aicinājums noslēgt līgumu, kā tas aprakstīts Civilkodeksa 71. pantā.

5. Ekskluzīvas tiesības uz Interneta Veikala mājas lapas saturu, bet jo īpaši attēlu, Preču un kategoriju aprakstu, Veikala nosaukumu, Pakalpojumu sniedzēja preču zīmju un Preču ražotāja sastāvā iekļauto grafisko elementu un programmatūru autortiesības, kā arī datu bāzes tiesības pieder Pakalpojumu sniedzējam vai personām, ar kurām pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis atbilstošus līgumus, un uz tām attiecas tiesiskā aizsardzība. Aizliegts kopēt vai jebkādā citādākā formā izmantot jebkuru no Veikala elementiem bez pakalpojumu sniedzēja piekrišanas.

 

Atteikuma veidlapas paraugs

Datums

Adresāts:

A/S SENETIC,

adrese Tadeusza Kościuszki iela 227,

Katovice (40 - 600)          

Polska

 

Es paziņoju, ka es  vēlos atteikties no manis noslēgtā pārdošanas līguma par šādu preču iegādi /pakalpojumu sniegšanu  -      

Pasūtīšanas datums /saņemšanas datums   -

Patērētāja vārds un uzvārds -

Patērētāja adrese  -      

 

Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)                   

Izvēlēti produkti

Uzziniet visu jaunāko informāciju!
Pievienojieties mūsu jaunumu saņēmējiem, un vienmēr esat informēts(-a) par mūsu īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem.

Noklikšķinot uz "Abonēt jaunumus", Jūs piekrītat saņemt reklāmas informāciju savā e-pastā. Jūsu personas datus apstrādās Senetic S.A., juridiskā adrese ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Poland. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un tos labot vai dzēst, ka arī ierobežot vai aizliegt to apstrādi. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi varat atrast privātuma politikā.

Nepareiza e-pasta adrese.
Šī e-pasta adrese jau ir apstiprināta.
Šī e-pasta adrese vēl ir neapstiprināta.
Paldies!
Pārbaudiet savu e-pastu. Jūs saņemsiet no mums ziņojumu, kurā būs norādīts, ka nepieciešams apstiprināt jaunumu abonēšanu.
Maksājumu metodes
Piegādes metodes
Sertifikāti un apbalvojumi